Newport Wetlands National Nature Reserve lies between the Severn estuary and the River Usk on the South Wales coast. It is owned and managed by Natural Resources Wales, in partnership with RSPB Cymru and Newport City Council and others, for the benefit of wildlife and people.

Saif Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd rhwng Aber Hafren a’r afon Wysg ar arfordir de Cymru. Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n berchen ar y safle ac yn ei reoli mewn partneriaeth a RSPB Cymru a Chyngor Dinas Casnewydd er budd bywyd gwyllt a phobl.

Enjoy remarkable views of the Severn estuary and stroll through shady woodlands on one of the many trails. You can also get find out what it’s like to walk on water on the floating bridge, while catching a glimpse of the ducks on the lagoons.

Dewch i fwynhau golygfeydd rhyfeddol o Aber Hafren, ac i grwydro drwy’r coedlannau ar un o’r llu o lwybrau. Gallwch hefyd ddarganfod y teimlad o gerdded ar dwr ar ein pont arnofio! Wrth dal golwg o’r hwyaid ar y lagŵn.

The reserve is home to lots of fascinating wildlife, such as elusive bearded tits, colourful dragonflies and rare beautiful orchids.

Mae’r warchodfa yn gartref i fywyd gwyllt difyr dros ben, fel y titw barfog swil, gweision neidr liwgar a thegeirianau prin a hardd.

 

Explore...homes and habitats

Archwiliwch..cartrefi a chynefinoedd

Vast reedbeds and shady woodlands are home to lots of fascinating wildlife such as bearded tits, and ducks of all shapes, sizes and colours.

Mae’r gwelyau cyrs enfawr a choedlannau cysgodol yn gartref i nifer enfawr o fywyd gwyllt fel y titw barfog, hwyaid pob lliw a llun.

 

Discover... brilliant birds

Darganfod.. adar ardderchog

Listen for migrants such as reed and sedge warblers all the way from Africa or spot a rare orchid flowering along one of the many nature trails. All the trails are suitable for pushchairs and wheelchair users.

Gwrandewch am ymfudwyr yr haf fel teloriaid yr hesg a’r cyrs, yr holl ffordd o Africa  neu chwiliwch am degeirianau prin yn blodeuo ar ochrau’r llwybrau. Mae pob un o’r llwybrau yn addas ar gyfer cadeiriau gwthio a chadeiriau olwyn.

 

Enjoy...wonderful wildlife with the family

Mwynhewch… bywyd gwyllt gogoneddus efo’r teulu

Take part in a family wildlife challenge or hire a Wildlife Explorer backpack for your children (a charge of £3 per backpack is asked).

Cymerwch ran mewn sialens deuluol neu llogwch fag Fforwyr Bywyd Gwyllt ar gyfer eich plant (mae 'na dâl o £3 yr un am y bag).

 

 

Relax in our cafe with a hot drink or lunch, while enjoying the lovely views over the water.

Cewch ymlacio yn ein caffi gyda diod neu ginio, a mwynhau’r golygfeydd gwych dros y dŵr.

Opening time / Amser agor

Open daily from 9am-5pm / Ar agor yn ddyddiol 9yb-5yp

Cafe open 10am-4pm / Caffi ar agor 10yb-4yp

www.rspb.org.uk/newportwetlands

01633 636363

NP18 2BZ

Twitter: @RSPB Newport

Facebook: RSPBCymru